Hype Hypotheken VOF
Binnenvaart 29
6642 CT Beuningen
Tel: 06-22509570
KvK nummer: 09162539

Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet financieel toezicht, bieden wij u voorafgaand aan het aanschaffen van een financieel product, ook een beschrijving van onze dienstverlening en de daarbij behorende kosten. Deze informatie treft u aan in de bijlagen.

Belangrijk

Dit document is een puur informatief document en verplicht u niet om bepaalde diensten af te nemen van ons kantoor of om een bepaald financieel product af te sluiten met een financiële instelling (bank of verzekeraar). Op het moment dat wij juridisch bindende afspraken met u maken omtrent onze dienstverlening en/of onze beloning, leggen we dit schriftelijk vast in een overeenkomst.

Toezichthouder AFM

De AFM (Autoriteit Financiële Markten) houdt, krachtens de wet, toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financieel adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer: 12017956.

Het register van de AFM kunt u raadplegen op www.afm.nl.

Onze dienstverlening

Wij adviseren en bemiddelen op het gebied van hypotheken, levensverzekeringen, vermogensopbouw, pensioen en kredieten. Onze intentie is altijd voor u te gaan bemiddelen om zodoende ons advies aan u vorm te gaan geven.

Om goed te kunnen adviseren welke financiële producten bij uw situatie passen, gaan wij met u in gesprek. In dit gesprek stellen wij u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw kennis van en ervaring met financiële diensten, uw financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, uw wensen en behoeften voor zover relevant voor het financiële advies en uw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen, dan wel uw wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering.

Wij adviseren en bemiddelen in diverse, ingewikkelde (complexe) producten. Indien u ons om
advies vraagt over een complex product (zoals levensverzekering, (hypothecair) krediet,
beleggingsrekening), dan gaan wij eerst aan de hand van bovengenoemde vragen uw
klantprofiel opstellen.

Wij vragen u vooraf om een inkomsten en uitgavenformulier in te vullen om uw netto besteedbaar inkomen in kaart te brengen en gaan te werk volgens onderstaande methode, wij noemen het ons Financieel 5 Stappenplan of Financiële Schijf van 5:

1) Budgetteren
Het in balans brengen en houden van de maandelijkse inkomsten en uitgaven. Ruimte creëren om financiële reserves op te bouwen.

2) Vermogensopbouw
Het stapsgewijs opbouwen via sparen en beleggen van een korte termijn en/of lange termijn vermogen voor onvoorziene uitgaven, de studie van de kinderen of de aflossing van de hypotheek.

3) Beheersing van de woonlasten
Kopen of huren? Financieren op 1 of 2 inkomens? Sparen of aflossen? Korte of lange rente? Inkomensterugval wel of niet verzekeren?

4) Pensioenopbouw
Inkomen organiseren voor de tijd dat er geen inkomen meer is of het aanvullen c.q. eerder laten ingaan van het pensioen.

5) Afdekken risico’s
Zicht hebben op en afdekken van risico’s aan bezittingen en bij aansprakelijkheid, overlijden, ziekte en arbeidsongeschiktheid

Heeft u een keuze gemaakt dan kunnen we voor u gaan bemiddelen bij een financiële aanbieder. Dit houdt in dat wij u begeleiden bij het afsluiten van de geadviseerde producten. Wij nemen contact op met aanbieders van financiële producten en vragen offerte(s) op. U kunt dan via onze bemiddeling de producten aanschaffen.

Tijdens de looptijd van de financiële overeenkomst(en) houden wij u op de hoogte van wezenlijke wijzigingen in de door u afgesloten producten.

Onze relatie met aanbieders

Ons kantoor doet zaken met verschillende aanbieders van financiële producten. Wij behoren geheel tot de groep van ongebonden bemiddelaars, hetgeen inhoudt dat wij in vrijheid (zonder contractuele verplichtingen) de producten van een selectief aantal banken/verzekeraars kunnen adviseren. Wij geven op uw verzoek graag aan met welke banken en verzekeraars wij samenwerken. Wij baseren ons advies op een analyse van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare, vergelijkbare financiële producten. De financiële producten in ons assortiment worden daarnaast gedeeltelijk ter beschikking gesteld door onze serviceprovider. Van groot belang voor u te weten is dat geen enkele aanbieder van financiële producten een eigendomsbelang, dan wel zeggenschap heeft in onze onderneming.

Informatie over onze beloning

U betaalt voor onze dienstverlening via provisie(krediet) of via een declaratie (fee). De kosten voor het eerste gesprek nemen wij voor onze rekening. Al onze tarieven treft u aan in bijlage 1. De daadwerkelijke hoogte van de beloning is afhankelijk van het financiële product dat u afsluit. Wij informeren u, uiterlijk voor het afsluiten van het financiële product, schriftelijk over het exacte nominale bedrag van onze beloning. Indien voormeld bedrag niet valt binnen de door ons in bijlage 1 opgegeven bandbreedte, dan zullen wij u hier vooraf tijdig op wijzen en de afwijking toelichten.

Beloning op basis van provisie

Onze beloning is een provisie op basis van het uitstaande kredietbedrag. Voornoemde is dus alleen van toepassing op consumptief krediet (doorlopend krediet of persoonlijke lening).

Beloning op basis van declaratie

Wij spreken we met u een tarief af voor onze dienstverlening op basis van declaratie. Dit gaat via een standaardtarief. Daarnaast betaalt u voor het product zelf uiteraard een premie, rente, aflossing of inleg. U vindt onze tarieven in bijlage 1 en bijlage 2.

Alvorens wij beginnen met een opdracht, geven wij u een indicatie van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Op het moment dat er sprake is van meerwerk ten opzichte van de aangenomen opdracht, brengen wij u vooraf op de hoogte van de financiële consequenties.

Annulering van de opdracht

Wij gaan voor u aan het werk nadat u de dienstverleningsovereenkomst heeft getekend. Uiteraard heeft u de mogelijkheid om de opdracht te annuleren. Wanneer u de overeenkomst voortijdig wenst te beëindigen dan brengen wij wel kosten in rekening. De kosten welke wij u in rekening brengen, ongeacht de door u gekozen vorm van beloning, is gelijk aan het aantal gewerkte uren maal het uurtarief van €160,00.

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u ons daarvan zo spoedig mogelijk op
de hoogte te stellen. Uw klacht wordt behandeld volgens een interne klachten procedure. Wilt u nadere informatie over de procedure dan kunt u dat bij ons opvragen. Bent u van mening dat uw klacht niet naar tevredenheid wordt behandeld dan kunt u zich altijd wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
www.kifid.nl
info@kifid.nl

Ons aansluitnummer is 300.013037. Ons kantoor heeft zich geconformeerd aan de bindende uitspraken van deze geschillencommissie. Uiteraard kunt u zich ook wenden tot de burgerlijke rechter.

Persoonsgegevens

Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens.

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?

Zowel in het kader van het opstellen van een advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact opnemen met verzekeraars, geldverstrekkers, taxatiebureaus en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te realiseren financiële zekerheid.

Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de informatie die zij nodig hebben om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een offerte willen uitbrengen voor een verzekering of krediet. Bij taxatiebureaus gaat het om gegevens die nodig zijn om de waarde van uw pand of andere bezittingen te kunnen taxeren.

Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is om een bepaald onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor u uit te voeren. Uiterlijk vijf jaar nadat de verzekeringen en/of kredieten die wij voor u tot stand hebben gebracht zijn geëindigd, kunt u ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen te vernietigen.

Wat zijn uw rechten?

U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

a) U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.

b) Wanneer u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.

c) Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek, al zullen wij u wel wijzen op de genoemde 5 jaarstermijn.

d) Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.

e) Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.

f) Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

Wat is de situatie wanneer u ons bepaalde informatie niet geeft, of ons beperkt in het gebruik daarvan?

Het opstellen van een goed financieel advies kunt u vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen en u een compleet beeld te schetsen.

Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat niet onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen u er dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn. Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij u mededelen dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren.

Klachten over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan

Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Mocht u klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgeven is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie van ons kantoor. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt.

Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen

We hopen dat u een beeld heeft gekregen van wat wij voor u kunnen betekenen. Natuurlijk is dat veel meer dan u in dit document heeft kunnen lezen. Stel ons daarom gerust uw vragen. Wilt u meer weten of wat wij voor u kunnen doen of hoe wij werken? We vertellen het u graag in een persoonlijk gesprek.

Peter Hoogendoorn en Janny Klein

Hype Hypotheken VOF

www.hypehypotheken.nl

info@hypehypotheken.nl

KvK: 09162539

Bank: NL03INGB0005096443